Tempera & sociaal beleid

Sociaal beleid omvat een waaier aan thema’s, waaronder gezondheid, onderwijs en stadsontwikkeling. Klanten zijn overheden, stedelijke diensten en non-profitorganisaties die elk op hun domein werken aan een betere samenleving.

We werken onder meer aan:

Gezondheid en welzijn

voorbeelden van ons werk

Een registratiesysteem en impactonderzoek voor inloophuizen, The Majin Foundation, 2019

Het uitdenken en opzetten van een registratiesysteem en impactanalyse voor tien inloophuizen. Een inloophuis is een plek waar mensen met kanker steun, activiteiten en niet-medische informatie vinden.

Een beslissingshulp voor statines, KCE, 2018-2019

Op basis van statistisch materiaal van het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg wordt een beslissingshulp opgesteld die patiënten neutrale en begrijpelijke informatie geeft over de keuze om al dan niet een cholesterolremmer te gebruiken. De beslissingshulp wordt vervolgens getest (en indien nodig bijgestuurd) met huisartsen en patiënten.

De impact van bariatrische chirurgie, KCE, 2018

Diepte-interviews met Nederlandstalige en Franstalige personen over de gevolgen van een bariatrische-chirurgische-ingreep.

Bevraging over alcohol, drugs en zwangerschap, 2015

Dit onderzoek bevraagt professionele zorgverleners — gynaecologen, huisartsen, vroedvrouwen, … — die in contact komen met zwangere vrouwen. Het onderzoek tekent uit hoe het onderwerpen als alcohol en drugs ter sprake komen tijdens een consultatie, wat drempels daarbij zijn en welke hulpmiddelen nuttig zouden zijn bij zo’n gesprek. De resultaten van het onderzoek geven een sensibiliseringscampagne op maat van de noden van de doelgroep vorm. Opdrachtgever is de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Test van een beslissingshulp bij prostaatkankerscreening, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, 2013-2014

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ontwikkelde een instrument dat huisartsen informeert over PSA-screening en hen duidelijke visuele informatie levert over de voor- en nadelen van prostaatkankerscreening. Huisartsen kunnen het instrument gebruiken met hun patiënten, zodat deze doordacht kunnen beslissen over het al dan niet uitvoeren van prostaatkankerscreening. BSM Management en Tempera testen in opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg de gebruikswaarde van het instrument. BSM Management en Tempera evalueren de inhoud, de vormgeving en het gebruiksgemak van het instrument en doen aanbevelingen aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over hoe het instrument bij te sturen zodat het optimaal inpast in het werk en de behoeften van de huisartsen.

Ontwikkeling van een beslissingshulp bij borstkankerscreening, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, 2013

Vanaf 50 jaar worden Belgische vrouwen geadviseerd om preventief een borstkankerscreening te ondergaan. Met de ontwikkeling van een toegankelijke beslissingshulp wil het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vrouwen bijstaan bij deze keuze, door ze heldere, wetenschappelijk onderbouwde en neutrale informatie over de voor- en nadelen van screening te bezorgen. Tempera en partner BSM Management peilen in focusgroepen naar welke informatie vrouwen wensen over borstkankerscreening en ontwikkelen vervolgens een beslissingshulp. De toegankelijkheid van die tool wordt met een leesbaarheidstest onderzocht.

Gezondheid en jonge ouders uit Dessel-Mol-Retie, Universiteit Antwerpen, 2011

Organisatie en uitvoering van een seminariegesprek met jonge moeders en vaders die in Dessel, Mol en Retie wonen. Het gesprek levert ideeën over wat er bij de doelgroep leeft over persoonlijke gezondheid.

Leesbaarheidstest aanbevelingen bij een bevalling, 2011

Tempera hertaalde een reeks Aanbevelingen voor normale laagrisicobevallingen naar een zeer begrijpelijke taal. Een leesbaarheidstest toetste vervolgens de toegankelijkheid van de tekst bij een aantal Franstalige en Nederlandstalige zwangere vrouwen. De hertaling en leesbaarheidstest waren een opdracht van Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. De opdracht werd samen met BSM uitgevoerd.

Wettelijke erkenning van en de toegang tot sociale rechten voor mantelzorgers, 2010

Vertrekkende vanuit de leefwereld en noden van de mantelzorger worden concrete wetsaanpassingen uitgewerkt die het sociaalrechtelijk statuut van de mantelzorger kunnen verbeteren. De focus ligt op federale wetgeving betreffende tewerkstelling, arbeid, sociale zekerheid, fiscaliteit, aansprakelijkheid,… Het onderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit van Namur (FUNDP – Df&Ls), de Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep Sociaal Recht) en Tempera in opdracht van de vzw Aidants Proches en de Staatssecretaris bevoegd voor personen met een handicap.

Study of the gender dimension and discrimination in social protection, 2009

Tempera stelde het nationale rapport over België op van de Europabrede studie “The study of the gender dimension and discrimination in social protection”. We werkten voor WYG International, Warszawa & European Commission.

Participatie

voorbeelden van ons werk

Leren van grantees, Koning Boudewijnstichting, 2018

Tempera peilt met een enquête hoe organisaties en individuen die steun kregen van de Koning Boudewijnstichting dat contact en de samenwerking ervoeren. De enquête gebeurt in vier talen en steunt op de antwoorden van meer dan 2300 organisaties die in de periode 2015-2017 een tegemoetkoming kregen van de Koning Boudewijnstichting.

Leren van grantees, Koning Boudewijnstichting, 2015

Een enquête peilt hoe organisaties en individuen die steun kregen van de Koning Boudewijnstichting dat contact en de samenwerking ervoeren. De enquête gebeurt in vier talen bij meer dan 5000 organisaties die in de periode 2012-2014 steun kregen van de Koning Boudewijnstichting

Bevraging van scouts- en gidsengroepen over hun kennisnoden, 2015

Zes groepsgesprekken zoeken uit hoe Scouts en Gidsen Vlaanderen de informatieverstrekking naar haar leden kan verbeteren. Het onderzoek bevraagt de informatienoden van hun leiding, zowel op vlak van inhoud, als op vlak van communicatiewijze; en welk aanbod mogelijk en wenselijk is.

vrijwilligers(beleid) in het jeugdwerk, 2011

Een kwalitatief onderzoek schept klaarheid in het profiel van de vrijwilliger en hoe het jeugdwerk potentiële vrijwilligers beter kan aanspreken. De studie beantwoordt vragen zoals Wat maakt dat bepaalde jeugdhuizen er wel en andere niet in slagen een bloeiende vrijwilligerswerking uit bouwen? Welke factoren zijn bepalend voor een succesvol vrijwilligersbeleid binnen jeugdhuizen/-verenigingen? Welke factoren bepalen voor jongeren om vrijwilliger te worden, te zijn en te blijven?

Thuis in het gemeentehuis, Koning Boudewijnstichting, 2009

Met Thuis in het gemeentehuis maken jongeren kennis met politieke besluitvorming op lokaal niveau, door zelf een volledig besluitvormingstraject te doorlopen. In opdracht van de Koning Boudewijnstichting onderzocht Tempera hoe dit Nederlandse project een Vlaamse invulling kan krijgen.

Ouderparticipatie in de multiculturele stedelijke context, Koning Boudewijnstichting, 2008

Op een congres in Stuttgart verzorgde Tempera een referaat over de rol van ouders en familie bij de sociale en schoolse integratie van hun kinderen.

Allochtoon jeugdwerk in de provincie Antwerpen, provincie Antwerpen, 2008

Samen met de Hogeschool Antwerpen bracht Tempera het voorkomen en de spreiding van allochtoon jeugdwerk in de provincie Antwerpen in kaart. De inventaris laat het provinciebestuur toe om een gericht beleid ter zake te ontwikkelen.

Evaluatie van de campagne Gezocht: jong, kleurrijk talent, Koning Boudewijnstichting, 2007.

De Koning Boudewijnstichting ondersteunde jongvolwassen allochtonen die verantwoordelijkheid willen opnemen in de samenleving. In twee oproepingsrondes kregen in totaal 74 jongvolwassenen een beurs voor de realisatie van een project en eigen vorming. Agence Alter en Tempera evalueerden de oproep.

De betrokkenheid van omwonenden bij het museum Middelheim, Stad Antwerpen, 2007.

Tempera onderzocht op welke manier de bewoners van de kansarme wijk Kiel beter betrokken kunnen worden bij het openluchtmuseum Middelheim.

Cultuurparticipatie in Ranst. Gemeente Ranst, 2006.

Via een publieksbevraging onderzocht Tempera hoe de gemeente Ranst haar cultuurbeleid beter kan afstemmen op de wensen en behoeften van haar bewoners.

Cultuur voor de buurt: cultuurparticipatie in de cultuurcentra van Luchtbal, Deurne en Wilrijk. Stad Antwerpen, 2003, 2004, 2005.

Een peiling in de buurt vertelt de cultuurcentra hoe ze een betere band met de buurtbewoners en lokale verenigingen kunnen opbouwen.

Onderwijs en gelijke kansen

voorbeelden van ons werk

Evaluatie van de hervorming van de Toelage voor Participatie en Sociale Activering voor OCMW-rechthebbenden, POD MI, 2020-2021

De Toelage voor Participatie en Sociale Activering (PSA) helpt OCMW-rechthebbenden bij hun (re)integratie in de samenleving. Een meervoudige onderzoeksaanpak evalueert de toelage PSA. Dit gebeurt met een analyse van de projecten en middelen, twee webenquêtes bij OCMW’s en verdiepende kwalitatieve interviews.

Evaluatie van de GPMI-hervorming, POD MI, 2019-2021

Met het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) sluiten OCMW’s en rechthebbenden een contract om de rechthebbende te helpen integreren in de samenleving. De evaluatie gebeurt enerzijds met een kwantitatieve analyse van de inhoud van GPMI’s en anderzijds met diepte-interviews met beleidsverantwoordelijken, werkers, gebruikers en derden.

Alleen overleven? Oplossing plattelandsarmoede bij eenoudergezinnen in Merksplas en Ravels, OCMW Merksplas en Ravels, 2018-2019

Met een representatieve bevraging van eenoudergezinnen en alleenstaande ouderen levert dit onderzoek inzicht in het bestaan en de onderliggende aspecten van plattelands-armoede in Merksplas en Ravels.

Bedrijven als nieuwe leeromgeving, Talentenwerf en Stad Antwerpen, 2016-2017

Een grootschalige bevraging bij 400 Vlaamse bouwbedrijven naar hun rol en de moeilijkheden om als leerbedrijf te fungeren. Vlaanderen zet steeds meer in op deeltijds werken en deeltijds leren. Deze studie zoekt hoe onderwijs- en opleidingsinitiatieven de bedrijven dienen te ondersteunen om de veelbelovende combinatie van leren en werken tot een succes te maken.

Gids voor sociaal onderzoek, POD MI, 2015-2016

Deze gids helpt OCMW-medewerkers om een sociaal onder¬zoek bij hun klanten op een gestructureerde en hoog¬kwalita¬tieve wijze op te stellen. Daarom stellen Tempera en BSM een gids op die goede praktijken verzamelt binnen OCMW’s, onder meer tijdens twee groepsgesprekken (één in het Nederlands en één in het Frans) met vertegenwoordigers van OCMW’s.

Secundaire scholen en het sensibiliseringsprogramma C’est du Propre/Da’s Proper, 2014

Een evaluatie van het aanbod, de werking en de communicatie van C’est du Propre/Da’s Proper, een educatief programma van Fost Plus dat leerlingen uit het vierde en vijfde studiejaar secundair onderwijs sensibiliseert over afvalbeheer. De evaluatie besteedt onder meer aandacht voor de doelgroepafbakening — zijn het vierde en vijfde middelbaar de juiste studiejaren? — de positionering als een vakspecifiek dan wel vakoverschrijdend programma en de rekruteringswijze: focus op schooldirecties of vakleerkrachten? Die analyse gebeurt door zowel kwalitatief onderzoek (interviews met leerkrachten) als kwantitatief onderzoek (responsanalyse).

Begeleiding bij de invoering van een organisatiegestuurd aanvraagmodel voor internationale uitwisselingen, 2014

Een studie ondersteunt EPOS en haar klanten in de overstap naar een nieuw, organisatiegestuurd aanvraagmodel. Leraars of begeleiders staan immers niet langer zelf in voor een aanvraag voor een deelname aan een internationale uitwisseling. Hun organisatie zal die aanvraag voortaan moeten indienen, verantwoorden en opvolgen. De studie peilt onder meer bij organisaties die al met zo’n model werken naar ervaringen, impact, best practices en randvoorwaarden. De onderzoekers doen ook aanbevelingen aan EPOS over hoe organisatieontwikkeling te stimuleren bij een LLP-deelname, welke conclusies over organisatiegestuurde internationaliserings¬activiteiten te trekken zijn en wat de nieuwe aanpak impliceert voor de taken van EPOS.

Kinderopvang/onderwijs in het Linieland van Waas en Hulst, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en Hulst, 2012-2013

Nederlandse ouders uit de grensstreek opteren er nogal eens voor om hun kind naar een kinderopvang of een basisschool in Vlaanderen te sturen. De omgekeerde beweging gebeurt minder. Onder meer daardoor zorgen die grensoverschrijdende keuzes voor ongewenste beleidseffecten. Deze studie verschaft een duidelijk cijfermatig beeld over de vraag en het aanbod aan kinderopvang en basisonderwijs in het werkingsgebied van het Linieland van Waas en Hulst. Vervolgens onderzoekt de studie ook aandacht aan soortgelijke situaties in andere Vlaams-Nederlandse grensregio’s. De studie maakt tenslotte conclusies en aanbevelingen voor de verschillende beleidsniveaus. Ze reikt mogelijke oplossingen aan voor de problematiek. Het eindrapport bevat een aanzet tot de opmaak van een samenwerkingsconvenant om de gestelde problemen grensoverschrijdend aan te pakken.

Het takenpakket van een CLB, departement Onderwijs en Vorming, MVG, 2011-2012

De ontwikkeling van een instrument dat het takenpakket in het CLB in kaart brengt. Het instrument maakt duidelijk welk aandeel de verschillende CLB-opdrachten voor zich nemen in het totale takenpakket. De opdracht omvat het opstellen van het instrument, het testen van de bruikbaarheid in één CLB, een beschrijving van de duur van afname en andere voorwaarden om valide resultaten op te leveren, en een beschrijving van de technische voorwaarden van afname.

Rapportering studienamiddagen inclusief onderwijs, 2011

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (UNIA) organiseert twee studienamiddagen rond inclusief onderwijs Een eerste studienamiddag brengt ouders van kinderen met een handicap samen.Tijdens een tweede studienamiddag verzamelen onderwijsafgevaardigden en beleidsmakers samen rond het thema. Een onderzoeker van Tempera woont beide studienamiddagen bij en levert een toegankelijk rapport dat de gespreksuitkomsten en beleidsaanbevelingen overzichtelijk en volledig bundelt.

Handleiding gelijke kansen, UNIA, 2007-2008

Tempera stelde een handleiding op die lokale overheden op pad zet naar een gelijkekansenbeleid. De handleiding helpt lokale ambtenaren met check-lists en toegankelijke instrumenten om initiatieven te nemen over gelijke kansen. De handleiding werd samen met Agence Alter geproduceerd.

School in zicht, Managers van Diversiteit, Inburgering, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, sinds 2006.

School in zicht zet scholen uit Oud-Borgerhout en Antwerpen Noord — haast zonder uitzondering homogene concentratiescholen — op weg naar een gemengde schoolpopulatie, een afspiegeling van de buurt rondom de school. Het project is ondertussen verzelfstandigd in de vzw School in zicht. Zie ook de School in zicht site: www.schoolinzicht.be.

Inburgeringcoaches. Conceptontwikkeling en vormingspakket, Europees Sociaal Fonds & Vormingplus, maart 2010 – juni 2011

Tempera tekent het concept uit van de ‘Inburgeringcoaches’, een veelbelovende nieuwe werkwijze om nieuwkomers te helpen integreren in onze samenleving. Op basis van de conceptontwikkeling produceert Vormingplus een vormingspakket voor de coaches.
In samenwerking met Vormingplus en Inburgering Antwerpen.

Kansarme ouders en schoolparticipatie, Koning Boudewijnstichting, 2008

Tempera stelde een krachtlijnennota op die de Koning Boudewijnstichting op weg zet bij het beter betrekken van ouders bij de school van hun kinderen.

Evaluatie inschrijving via een call centre, agentschap voor Onderwijsdiensten, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2008

Om kampeertoestanden aan de schoolpoorten te vermijden, organiseerde de Katholieke Scholengemeenschap Leuven een telefonische inschrijvingsprocedure via een call centre. Tempera evalueerde de nieuws werkwijze en onderzocht de implicaties van het telefonisch aanmelden, onder meer voor kansarme gezinnen.

Een kwalitatief onderzoek naar de in-, door- en uitstroom in de eerste graad van het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs. Vlaamse Gemeenschapscommissie, directie onderwijs, 2006.

Tempera onderzocht waarom zo veel allochtone leerlingen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verlaten bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs.

Stadsontwikkeling

voorbeelden van ons werk

De effectiviteit van vuilnisrecipiënten, IVVO, 2019

De evaluatie van een aantal sensibiliserende acties over zwerfvuil. Het onderzoek bekijkt de effectiviteit van maatregelen zoals kauwgomborden, peukencollectoren en zakasbakjes en zoekt uit hoe die beter kunnen.

De effectiviteit van peukentegels, Mooimakers, 2017-2018

Nulmeting en effectmeting van het inzetten van peukentegels als recipiënt van sigarettenpeuken. Het onderzoek meet het effect van het aanbrengen van extra klemtonen in de omgeving van de peukentegels. Op basis van tellingen en observaties van rokers en hun gedrag adviseert de studie over gebruik en effectiviteit van peukentegels.

Evaluatie cameratoezicht Antwerpen, 2011 en 2013

Regioplan Beleidsonderzoek en Tempera voeren voor de stad Antwerpen een grootschalig onderzoek naar de beleving van het cameratoezicht in Antwerpse aandachtswijken. Twee enquêteringen — een nulmeting en een herhaalmeting —evalueren het nut van cameratoezicht.

Belevingsonderzoek Groene Singel, AG Stadsplanning, Antwerpen, 2011

Een belevingsonderzoek brengt de subjectieve beleving van de huidige Singel in kaart door de Antwerpenaar-gebruiker. Aan bod kwamen enerzijds overheersende denkbeelden over het gebruik en het belang van de huidige Singel; en anderzijds de perceptie en kennis over het project Groene Singel. Naast een enquête bij 248 gebruikers van de Singel, vonden ook drie focusgroepen plaats met bevoorrechte getuigen. Die bespraken en verdiepten de resultaten van het belevingsonderzoek.

Wonen in Antwerpen, Stad Antwerpen, 2009 en 2010

Wandelingen in bekende en minder bekende Antwerpse wijken overtuigen geïnteresseerden en nieuwsgierigen van de positieve kanten van het wonen in de stad.

Woonplannen, stad Aalst, stad Dendermonde, 2008-2010

Woonplannen brengen de lokale woonomgeving in kaart en formuleren en structureren vervolgens de stedelijke visie over wonen. Een woonplan concretiseert die visie in doelstellingen en engagementen. Tempera stelde woonplannen op voor Dendermonde en Aalst.

Kwantitatieve analyse van stedelijke impulsen in het schipperskwartier, AG Stadsplanning, 2008

In opdracht van AG Stadsplanning maakte Tempera een kwantitatieve evaluatie van het effect van de stedenbouwkundige ingrepen die het Antwerpse stadsbestuur in het Schipperskwartier uitvoerde.

Terreinmetingen, stad Antwerpen, sinds 2000

Een terreinmeting levert planologen een objectief inzicht in de ruimtelijke en bouwfysische toestand van een wijk. Het is basismateriaal voor een Geografisch Informatiesysteem, het fundament voor gerichte ruimtelijke ingrepen. In opdracht van de stad Antwerpen voerde Tempera tijdens de voorbije jaren terreinmetingen uit in diverse stadsdelen

ISoCaRP-review, Stadsvernieuwing in Spoor Noord. Stad Antwerpen & ISoCaRP, 2007.

Tempera stond in voor de opmaak en productie van de ISoCaRP-review 2007. In september 2007 vond het prestigieuze internationale ISoCaRP-congres plaats in Antwerpen. Ruimtelijke planners vanuit de hele wereld congresseerden er over hun vakgebied.

Impactanalyse ‘Oude Dokken’, Stad Gent, 2007.

Een externe en onafhankelijke analyse schat de mate in waarin het project Oude Dokken zich richt op het Gentse doelstelling 2-gebied.