Tempera & gedragswetenschap

Inzicht in hoe mensen keuzes maken, leidt tot een efficiënter en effectiever beleid. In verschillende van onze onderzoeksprojecten brengen we gedrag in kaart, identificeren we knelpunten en meten we het effect van maatregelen die gedragsverandering beogen.

Gedragswetenschappelijk onderzoek naar printverbruik, Departement Kanselarij & Bestuur, 2018-2019

In het kader van de Vlaamse klimaatactieplannen wordt in het gebouw Herman Teirlinck van de Vlaamse Overheid een gedragsonderzoek opgezet om printverbruik te verminderen. Op basis van interviews en observaties worden twee gedragsinterventies uitgewerkt die werknemers moeten aanzetten om minder te printen voor eenmalig gebruik.

Gedragswetenschappelijk onderzoek: experimenten en methodologie-ontwikkeling, Departement Kanselarij & Bestuur, 2017-2018

In het kader van het raamcontract gedragsonderzoek voor de Vlaamse overheid voert Tempera doorgedreven gedragsonderzoek uit op vier locaties van de Vlaamse overheid. Twee trajecten lopen in het Ellipsgebouw, een derde traject op het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedings¬onderzoek (ILVO) en een vierde traject in het Agentschap Plantentuin Meise. Dit onderzoek heeft als doel om tastbare interventies te produceren, implementeren, testen en evalueren op de korte en langere termijn. Deze interventies passen binnen het klimaatactieplan van de Vlaamse overheid en zijn erop gericht het gedrag van de Vlaamse ambtenaar te verduurzamen.

Gedragswetenschappelijk onderzoek: het duurzaam gebruik van middelen, Transversaal Beleid – Duurzame Ontwikkeling Vlaanderen, 2018

Het afbakenen, uitwerken en uitvoeren van één of meerdere gedragswetenschappelijke onderzoeken over hoe duurzaam gebruik van middelen te stimuleren is bij Vlaamse ambtenaren. Focus ligt op het reduceren van papierverbruik. Het gaat om een of meerdere pilootprojecten. Elk project omvat een stimuleringsexperiment, nulmeting, effectmeting, rapportage en advies over hoe duurzaam gedrag bij Vlaamse ambtenaren te stimuleren.

Gedragswetenschappelijk onderzoek naar zwerfvuil, Departement Kanselarij en Bestuur en Plantentuin Meise, 2017-2018

In het kader van de Vlaamse klimaatactieplannen wordt op de domeinen van het Agentschap Plantentuin Meise een gedragsonderzoek opgezet om zwerfvuil te verminderen. Op basis van workshops, interviews en observaties worden twee gedrags-interventies uitgewerkt die de zichtbaarheid van de vuilbakken moeten vergroten. Gedurende de duurtijd van de interventies worden tellingen uitgevoerd die het zwerfvuil in kaart brengen. Na afloop van de studie is er meer duidelijkheid over hoe het Agentschap zwerfvuil kan verminderen op haar domeinen.

Raamcontract Gedragsinzichten, departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse overheid, april 2016-april 2020

Voor de Vlaamse overheid is Tempera de voorkeurspartner voor het uitvoeren van gedragswetenschappelijk onderzoek. Dankzij een raamcontract met Tempera kunnen alle diensten van de Vlaamse overheid makkelijk beroep doen op de onderzoeksexpertise van Tempera om “drempels en hefbomen te onderzoeken en zo de effectiviteit van beleid en communicatie te versterken”.

Begeleiding proefproject inzet van camera’s tegen sluikstorten, Mooimakers (OVAM, Fost Plus, VVSG), 2017-2018

Tien Vlaamse steden ontvangen van Mooimakers een tegemoetkoming om sluikstorten aan te pakken met camerabewaking. Tempera staat in voor de wetenschappelijke begeleiding van de steden en moet het leren maximaliseren uit deze proefprojecten. Na afloop van de proefprojecten is er duidelijkheid hoe een Vlaamse stad op een effectieve wijze camera’s kan inzetten bij het bestrijden van sluikstorten.

De plaatsing van afvaleilanden, Mooimakers (OVAM, Fost Plus, VVSG), oktober 2016- februari 2017

Zorgt de introductie van afvaleilanden voor minder zwerfvuil op supermarktparkings? Een voor- en nameting wijst uit of de plaatsing van afvaleilanden een reductie van de hoeveelheid zwerfvuil oplevert. Observaties leren wanneer en hoe mensen de afvaleilanden gebruiken en niet gebruiken.

Evaluatie campagne ‘In de Vuilbak’, OVAM, juni-oktober 2016

Een gedragseffectenmeting van de afvalcampagne ‘In de Vuilbak’. Met metingen zowel tijdens als na een sensibiliseringscampagne wordt in kaart gebracht in welke mate bezoekers aan een autosnelwegparking hun afvalgedrag wijzigen. Het onderzoek maakt duidelijk of het plaatsen van het campagnemateriaal parkinggebruikers ertoe stimuleert om minder afval op de grond te gooien. Die kennis laat toe om het beleid rond sluikstort op autosnelwegparkings verder te verfijnen en bij te sturen.